Presencia no encontro europeo “Sailing Towards 2020”

Presencia no encontro europeo “Sailing Towards 2020”

Sailing

Presencia no encontro europeo “Sailing Towards 2020” celebrado os días 2 e 3 de marzo de 2015 en Bruselas.

Dito evento enmarcase dentro das accions organizadas por a Dirección General de Asuntos Marítimos y pesca (DG MARE) da Comisión Europea en colaboración coa Red Europez de Zonas de Pesca (FARNET). 

O obxetivo de ditas políticas Europeas de desenrolo costeiro é potenciar a implantación de actividades empresariais emprendedoras que teñan no sector marítimo / pesqueiro o seu eixo principal identitario e productivo.